CHIA SẺ KINH NGIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 3

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra phương hướng: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển GD & ĐT nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát triển GD & ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển KT - XH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học, công nghệ; phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD & ĐT...”.

Trong chiến lược phát triển giáo dục, công tác quản lý được xem là khâu đột phá trong việc đề ra các mục tiêu và giải pháp phát triển giáo dục, nâng cao vai trò đội ngũ giáo viên là khâu then chốt. Muốn đạt được các mục tiêu trên cần hết sức xem trọng công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên và đây chính là quản lý quá trình phát triển nguồn nhân lực sư phạm trong nhà trường.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước, các cấp quản lý giáo dục và nhất là các nhà trường đặc biệt coi trọng. Song vấn đề này còn nhiều bất cập, đội ngũ giáo viên ở các cấp cơ sở giáo dục phần nhiều chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp phát triển giáo dục trong tình hình mới, một bộ phận giáo viên trình độ chuyên môn yếu, phẩm chất nhân cách còn hạn chế. Một số phương pháp dạy học và giáo dục còn nặng về truyền thụ kiến thức, ít coi trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy độc lập, sáng tạo và thái độ đúng đắn trong học tập và cuộc sống".

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường cơ bản đủ về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên; song nhìn chung, chất lượng chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên còn thiếu ổn định do hàng năm có sự luân chuyển giáo viên về miền xuôi. Bên cạnh những giáo viên có năng lực, còn một bộ phận giáo viên hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm . Công tác quản lý đội ngũ của đơn vị còn một số hạn chế, bất cập. Các biện pháp còn mang tính lý thuyết, sách vở nên cứng nhắc, nặng về quản lý hành chính cho nên hiệu chưa cao. Việc phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chưa đồng bộ, nhịp nhàng, còn cứng nhắc.Kỉ cương nền nếp các hoạt động giáo dục được giữ vững, song kết quả hoạt động chuyên môn chưa cao, hiệu quả nâng cao chất lượng còn thấp. 

Để phát huy những điểm mạnh, ưu điểm đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác quản lý đội ngũ, hiệu trưởng nhà trường đã đề ra một số biện pháp như sau:

1- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên ( đến năm 2022 )

- Số lượng: Đầy đủ

- Cơ cấu: Đồng bộ, cân đối, hoàn chỉnh, hợp lý

- Phẩm chất:: Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; phẩm chất ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh, điều kiện hoàn thành có hiệu quả chất lượng nhiệm vụ giao; Tăng cường công tác bồi dưỡng và kết nạp Đảng viên mới nhằm đạt tỷ lệ 50% giáo viên là đảng viên vào năm 2022.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ 20% giáo viên có trình độ thạc sỹ;

+ 100% giáo viên được đánh giá xếp loại chuyên môn từ trung bình trở lên, trong đó 50% được xếp loại khá, giỏi;

+ 100% giáo viên có trình độ phổ cập tin học cơ sở, áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học.

- Mục tiêu nâng cao năng lực: Tập trung bồi dưỡng nâng cao tính độc lập, chủ động, sáng tạo và các kĩ năng sư phạm.

2- Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, về phẩm chất và năng lực của Đội ngũ giáo viên

Việc nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, về phẩm chất năng lực của giáo viên sẽ thúc đẩy rất lớn tới ý thức nghề nghiệp của giáo viên. Họ sẽ thấy được nhiệm vụ cao cả của mình từ đó phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng sư phạm để đạt được mục tiêu dạy học hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Để nâng cao nhận thức vấn đề này, trước hết nhà trường tăng cường tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục. Đặc biệt là những nhiệm vụ mà giáo viên THPT phải thực hiện được quy định trong điều lệ trường THPT. Những nhiệm vụ đó phải được cụ thể hoá một cách chi tiết, được bàn bạc, thống nhất trong Hội nghị Cán bộ công chức đầu năm học. Sau đó được phổ biến trong các cuộc họp tổ, hay họp toàn thể hội đồng, in thành văn bản công khai tại văn phòng để mọi người có thể theo dõi.

Công tác giáo dục nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động để thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi: Một khi chủ trương, chính sách đã thâm nhập vào quần chúng thì sẽ trở thành lực lượng vật chất.

Phải coi trọng nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, về phẩm chất và năng lực của đội ngũ giáo viên trong công tác giáo dục học sinh là một trong những nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của Chi bộ, nhà trường, các tổ chức đoàn thể, của toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên.

Trên cơ sở thống nhất nhận thức, đề ra các các chủ trương, biện pháp, bước đi để thực hiện yêu cầu phát triển đội ngũ phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường và yêu cầu của xã hội.

Để thực hiện mục tiêu, yêu cầu nêu trên, trường THPT Lục Ngạn số 3 cần quan tâm những biện pháp tổ chức tuyên truyền giáo dục sau:

          - Công tác giáo dục thống nhất nhận thức về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, về phẩm chất và năng lực của đội ngũ giáo viên trong công tác giáo dục học sinh phải được đưa vào chương trình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Trước hết phải được đưa vào Nghị quyết lãnh dạo của Chi bộ, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền và nội dung hoạt động của các đoàn thể quần chúng. Trên cơ sở đó tổ chức, quán triệt trong cán bộ chủ chốt, đội ngũ giáo viên dưới hình thức học tập, trao đổi, hội thảo ...

- Công tác giáo dục nhận thức không phải chỉ tiến hành một lần là xong mà phải thực hiện thường xuyên và định kỳ.

- Công tác giáo dục nhận thức phải đạt đén sự thống nhất và phải biến thành phong trào hành động cụ thể của mỗi người, mỗi tổ chức trong nhà trường và phải phát huy, khai thác tốt, có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nhà trường để phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng.

Giáo dục nhận thức và thống nhất hành động là việc làm, là biện pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ trước đến nay không phải là vấn đề mới mẻ, nó có tác dụng quyết định sự thành bại của mục tiêu đề ra. Hơn nữa nhận thức về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, về phẩm chất và năng lực của đội ngũ giáo viên trong công tác giáo dục học sinh quan trọng hơn bao giờ hết. Đội ngũ giáo viên là người trực tiếp tham gia vào việc giảng dạy, giáo dục học sinh. Nhiệm vụ mà họ gánh vác thực sự nặng nề, chịu sự giám sát rất cao của toàn xã hội. Chất lượng giáo dục do họ quyết định.

3- Đặc biệt quan tâm các khâu: Sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

3.1- Sử dụng đội ngũ giáo viên để họ phát huy được hết những năng lực của bản thân. Trước hết phải phân công công việc mọt cách rõ ràng, đảm bảo ‘’ đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm ’’ trên cơ sở dân chủ, có sự bàn bạc trong tổ nhóm chuyên môn. Từ đó có sự phân công hợp lý, sự hài hoà, phối hợp, bổ sung cho nhau giữa các thành viên trong tổ chuyên môn. Những giáo viên mới vào nghề học tập được những kinh nghiệm, kỹ năng của những giáo viên lâu năm có kinh nghiệm. Tạo ra không khí đoàn kết, những yêu cầu, những kỳ vọng để giáo viên phấn đấu thực hiện theo các chuẩn một cách tự giác.

Thực tế cho thấy, nếu sử dụng đảm bảo ‘‘ đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm ’’ sẽ làm tăng hiệu quả, hiệu lực quản lý, ngược lại sẽ phản tác dụng.

Sở giáo dục - đào tạo cần có sự điều động giáo viên đảm bảo đồng bộ, đúng theo cơ cấu bộ môn giữa các trường. Tránh tình trạng, ở một trường, giáo viên ở bộ môn này thừa, nhưng lại thiếu bộ môn khác. Hoặc là bộ môn đã đủ nhưng ở trường này tỷ lệ giáo viên giỏi nhiều, ở trường khác không có giáo viên giỏi. Điều này thường xảy ra giữa vùng có điều kiện thuận lợi với vùng khó khăn.

3.2-Bồi dưỡng:

Bồi dưỡng giáo viên là việc làm hết sức quan trọng và cấp bách. Quan tâm bồi dưỡng cán bộ giáo viên cả về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn và kĩ năng sư phạm.

- Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ;

- Bồi dưỡng chuyên môn;

- Bồi dưỡng kĩ năng sư phạm;

- Thực hiện công tác bồi dưỡng ở các đối tượng:

+ Đối với giáo viên cũ;

+ Đối với giáo viên mới;

+ Giáo viên giỏi;

+ Giáo viên yếu kiến thức cơ bản bộ môn;

+ Giáo viên thiếu kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục;

+ Giáo viên kế cận vào các chức danh quản lí nhà trường;

4- Phát triển tổ chức sư phạm

- Xây dựng nền nếp kỉ cương day-học;

- Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên;

- Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học;

- Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục;

- Đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng, tạo động lực hoạt động giáo dục và giảng dạy.

5- Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng

- Chỉ đạo sát sao quá trình giáo dục và giảng dạy của giáo viên;

- Tạo sức hút, chất keo dính tập thể sư phạm thành một khối đoàn kết thống nhất;

- Xây dựng tập thể biết học hỏi, kích thích phong trào tự học;

- Chú trọng công tác thi đua - khen thưởng, khen - chê kịp thời, nhân điển hình tiên tiến;

- Tăng cường quyền hạn của hiệu trưởng trong công tác quản lý.

6- Kiểm tra đánh giá công tác xây dựng đội ngũ

Kiểm tra là việc đo lường và điều chỉnh các hoạt động của các bộ phận phối thuộc trong tổ chức. Kiểm tra là đánh giá kết quả của việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức nhằm tìm ra những mặt ưu điểm, hạn chế để điều chỉnh việc lập kế hoạch, tổ chức và lãnh đạo.

Đây là khâu quan trọng trong chu trình quản lý giáo dục. Việc kiểm tra đánh giá phải được tiến hành thường xuyên, có kế hoạch, sử dụng các tiêu chuẩn, mục tiêu phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, tiến hành khách quan, linh hoạt, có cơ sở khoa học và gắn với thực tiễn đơn vị để việc kiểm tra, đánh giá kết quả công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trở thành đòn bẩy, xuyên suốt toàn bộ quá trình quản lý, đưa chất lượng giáo dục đi lên.

Việc phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là yêu cầu cấp bách. Phát triển đội ngũ giáo viên chính là đảm bảo cho sự phát triển của nhà trường thông qua việc quy hoạch về cơ cấu, số lượng, trình độ ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ sư phạm và thái độ nghề nghiệp. Việc phát triển đội ngũ giáo viên không chỉ đơn thuần là duy trì theo kế hoạch mà phải có tính định hướng lâu dài trong tương lai và quá trình đó phải được liên tục phát triển. Để làm được vấn đề trên, Nhà quản lí phải xây dựng một chính sách, chiến lược quản lí phát triển đội ngũ giáo viên mang tính đón đầu trên cơ sở mục tiêu, xu hướng phát triển của nhà trường. Một nhà trường cần có nền giáo dục mới, để đào tạo con người mới có cặp mắt nhìn khắp thế giới, chứ không phải trong phạm vi quốc gia hay cộng đồng, trong bối cảnh hiện nay khi tiến bộ khoa học - kĩ thuật phát triển mạnh mẽ thì việc quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên là việc hết sức cần thiết để đáp ứng yêu cầu xã hội đặt ra.

                                                                   

Tác giả: Phạm Hồng Dương                                                                                                     

 

Tác giả: Phạm Hồng Dương
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều