Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu chính khóa thực hiện từ tuần 4 (ngày 27/09/2021)

TrườngTHPT Lục Ngạn 3     
Học kỳ1     
Năm học2021-2022     
       
   Lớp10A1  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COĐịa líThể dụcToánSinh họcTin học
2Hóa họcGDQPTin họcVật lýToánNgoại ngữ
3Thể dụcVật lýToánĐịa líNgoại ngữVăn học
4Ngoại ngữToánGDCDKTNNVăn họcHóa học
5Ngoại ngữVăn họcLịch sửHóa họcVăn họcSinh hoạt
       
   Lớp10A2  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcThể dụcHóa họcThể dụcNgoại ngữ
2ToánVăn họcToánTin họcHóa họcNgoại ngữ
3Hóa họcNgoại ngữVật lýKTNNGDQPGDCD
4Văn họcSinh họcĐịa líVật lýTin họcToán
5Văn họcĐịa líNgoại ngữToánLịch sửSinh hoạt
       
   Lớp10A3  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữVăn họcĐịa líVăn họcVăn học
2Ngoại ngữNgoại ngữVăn họcKTNNVật lýHóa học
3Tin họcSinh họcGDQPHóa họcĐịa líTin học
4Hóa họcThể dụcThể dụcLịch sửToánNgoại ngữ
5ToánToánGDCDVật lýToánSinh hoạt
       
   Lớp10A4  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữHóa họcThể dụcToánGDCD
2Ngoại ngữNgoại ngữToánToánĐịa líTin học
3Ngoại ngữKTNNĐịa líToánSinh họcHóa học
4Văn họcVăn họcGDQPHóa họcThể dụcLịch sử
5Văn họcVăn họcVật lýTin họcVật lýSinh hoạt
       
   Lớp10A5  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVật lýToánVăn họcGDQPNgoại ngữ
2Thể dụcVăn họcĐịa líThể dụcVăn họcNgoại ngữ
3GDCDĐịa líKTNNToánVăn họcTin học
4Ngoại ngữHóa họcSinh họcToánVật lýLịch sử
5Ngoại ngữHóa họcToánTin họcHóa họcSinh hoạt
       
   Lớp10A6  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcGDQPThể dụcToánTin học
2Địa líVật lýĐịa líĐịa líToánThể dục
3Văn họcNgoại ngữVăn họcSinh họcHóa họcVăn học
4Ngoại ngữNgoại ngữKTNNToánTin họcGDCD
5Ngoại ngữHóa họcLịch sửToánVật lýSinh hoạt
       
   Lớp10A7  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COGDCDĐịa líVăn họcVật lýNgoại ngữ
2Ngoại ngữSinh họcNgoại ngữToánToánĐịa lí
3KTNNTin họcLịch sửToánVăn họcĐịa lí
4ToánHóa họcThể dụcThể dụcVăn họcVật lý
5Văn họcNgoại ngữHóa họcGDQPTin họcSinh hoạt
       
   Lớp10A8  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữThể dụcĐịa líToánKTNN
2Ngoại ngữNgoại ngữSinh họcTin họcVăn họcLịch sử
3Địa líToánĐịa líHóa họcVăn họcThể dục
4GDCDToánVăn họcGDQPVật lýNgoại ngữ
5ToánTin họcVăn họcVật lýHóa họcSinh hoạt
       
   Lớp10A9  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COToánNgoại ngữTin họcKTNNVăn học
2GDCDTin họcNgoại ngữVăn họcSinh họcVăn học
3Hóa họcHóa họcThể dụcĐịa líThể dụcToán
4Lịch sửToánĐịa líĐịa líVật lýVật lý
5GDQPNgoại ngữToánNgoại ngữVăn họcSinh hoạt
       
   Lớp10A10  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COThể dụcĐịa líGDQPNgoại ngữNgoại ngữ
2Văn họcVật lýHóa họcVật lýThể dụcNgoại ngữ
3Văn họcĐịa líKTNNVăn họcLịch sửĐịa lí
4Tin họcGDCDSinh họcVăn họcToánToán
5Ngoại ngữHóa họcToánTin họcToánSinh hoạt
       
   Lớp10A11  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COĐịa líToánKTNNThể dụcLịch sử
2Tin họcToánĐịa líVăn họcGDQPThể dục
3Vật lýToánHóa họcVăn họcToánVăn học
4Ngoại ngữHóa họcNgoại ngữTin họcGDCDVăn học
5Ngoại ngữVật lýNgoại ngữĐịa líSinh họcSinh hoạt
       
   Lớp10A12  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COTin họcVăn họcĐịa líHóa họcVăn học
2Thể dụcVật lýNgoại ngữLịch sửGDCDVăn học
3KTNNGDQPVật lýToánThể dụcToán
4Ngoại ngữĐịa líNgoại ngữSinh họcToánHóa học
5Tin họcNgoại ngữĐịa líVăn họcToánSinh hoạt
       
   Lớp11A1  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COToánVăn họcSinh họcLịch sửToán
2GDCDVật lýVăn họcNgoại ngữVật lýToán
3Thể dụcVăn họcToánHóa họcHóa họcNgoại ngữ
4ToánTin họcTin họcVăn họcThể dụcNgoại ngữ
5KTCNNgoại ngữĐịa líVăn họcGDQPSinh hoạt
       
   Lớp11A2  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữThể dụcSinh họcVăn họcVật lý
2GDQPNgoại ngữTin họcKTCNVăn họcGDCD
3Hóa họcThể dụcNgoại ngữĐịa líToánHóa học
4Văn họcToánVăn họcNgoại ngữToánTin học
5Lịch sửToánVăn họcToánVật lýSinh hoạt
       
   Lớp11A3  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COSinh họcHóa họcNgoại ngữVăn họcThể dục
2Văn họcLịch sửKTCNNgoại ngữVăn họcHóa học
3Vật lýNgoại ngữToánThể dụcTin họcĐịa lí
4GDCDNgoại ngữVăn họcToánToánToán
5GDQPTin họcVăn họcVật lýToánSinh hoạt
       
   Lớp11A4  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COToánVăn họcKTCNNgoại ngữVăn học
2Ngoại ngữGDQPSinh họcThể dụcNgoại ngữVăn học
3Vật lýGDCDToánLịch sửHóa họcHóa học
4Tin họcNgoại ngữThể dụcĐịa líVăn họcVật lý
5ToánToánTin họcToánVăn họcSinh hoạt
       
   Lớp11A5  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữToánHóa họcGDQPVăn học
2ToánNgoại ngữToánTin họcThể dụcVăn học
3ToánVật lýThể dụcToánĐịa líVật lý
4Văn họcVăn họcTin họcKTCNGDCDHóa học
5Lịch sửVăn họcNgoại ngữNgoại ngữSinh họcSinh hoạt
       
   Lớp11A6  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COTin họcToánTin họcThể dụcVăn học
2ToánToánGDCDVăn họcToánNgoại ngữ
3KTCNĐịa líHóa họcVật lýHóa họcNgoại ngữ
4Thể dụcVăn họcNgoại ngữNgoại ngữSinh họcLịch sử
5Văn họcVăn họcVật lýGDQPToánSinh hoạt
       
   Lớp11A7  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVật lýKTCNVăn họcVăn họcNgoại ngữ
2Văn họcToánThể dụcToánVăn họcNgoại ngữ
3Tin họcVăn họcNgoại ngữThể dụcTin họcToán
4Sinh họcHóa họcGDCDHóa họcĐịa líGDQP
5ToánToánVật lýLịch sửNgoại ngữSinh hoạt
       
   Lớp11A8  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COGDCDVăn họcThể dụcToánNgoại ngữ
2Văn họcKTCNToánVăn họcSinh họcNgoại ngữ
3Văn họcNgoại ngữToánVăn họcVật lýTin học
4Thể dụcNgoại ngữĐịa líLịch sửHóa họcToán
5Vật lýGDQPTin họcToánHóa họcSinh hoạt
       
   Lớp11A9  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcToánToánGDCDToán
2Vật lýĐịa líKTCNToánNgoại ngữToán
3GDQPThể dụcTin họcTin họcVật lýVăn học
4Ngoại ngữNgoại ngữLịch sửHóa họcVăn họcThể dục
5Hóa họcNgoại ngữSinh họcVăn họcVăn họcSinh hoạt
       
   Lớp11A10  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcGDCDVật lýTin họcVăn học
2Vật lýNgoại ngữVăn họcĐịa líVăn họcVăn học
3ToánToánThể dụcTin họcGDQPHóa học
4Ngoại ngữThể dụcHóa họcToánLịch sửNgoại ngữ
5ToánSinh họcKTCNNgoại ngữToánSinh hoạt
       
   Lớp11A11  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COKTCNNgoại ngữToánVăn họcThể dục
2Tin họcToánToánToánGDQPĐịa lí
3Ngoại ngữTin họcVăn họcVật lýHóa họcVật lý
4ToánNgoại ngữVăn họcLịch sửThể dụcVăn học
5Ngoại ngữVăn họcHóa họcSinh họcGDCDSinh hoạt
       
   Lớp11A12  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COThể dụcNgoại ngữThể dụcNgoại ngữToán
2Hóa họcVăn họcNgoại ngữHóa họcNgoại ngữVật lý
3KTCNVăn họcToánGDQPTin họcGDCD
4Tin họcToánVật lýToánVăn họcLịch sử
5Sinh họcĐịa líVăn họcToánVăn họcSinh hoạt
       
   Lớp12A1  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữToánNgoại ngữVật lýĐịa lí
2ToánHóa họcLịch sửVật lýThể dụcSinh học
3Lịch sửKTCNGDCDTin họcVăn họcThể dục
4Sinh họcVăn họcHóa họcVăn họcNgoại ngữToán
5ToánToánGDQPVăn họcNgoại ngữSinh hoạt
       
   Lớp12A2  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COLịch sửLịch sửVăn họcToánGDCD
2Sinh họcThể dụcToánHóa họcToánThể dục
3GDQPTin họcVăn họcNgoại ngữVật lýVăn học
4ToánĐịa líHóa họcVật lýNgoại ngữVăn học
5ToánKTCNNgoại ngữSinh họcNgoại ngữSinh hoạt
       
   Lớp12A3  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COLịch sửThể dụcNgoại ngữThể dụcTin học
2Hóa họcHóa họcToánNgoại ngữGDCDVăn học
3Hóa họcNgoại ngữToánGDQPToánVăn học
4Vật lýToánVật lýVăn họcToánVật lý
5KTCNLịch sửSinh họcĐịa líSinh họcSinh hoạt
       
   Lớp12A4  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COSinh họcTin họcVật lýKTCNToán
2Hóa họcThể dụcLịch sửĐịa líVăn họcToán
3ToánLịch sửGDCDHóa họcVăn họcNgoại ngữ
4Vật lýGDQPThể dụcHóa họcToánNgoại ngữ
5Vật lýVăn họcToánSinh họcNgoại ngữSinh hoạt
       
   Lớp12A5  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữToánLịch sửToánHóa học
2ToánNgoại ngữToánNgoại ngữKTCNToán
3Văn họcHóa họcThể dụcNgoại ngữThể dụcVật lý
4Văn họcLịch sửVật lýTin họcSinh họcVăn học
5Địa líGDCDSinh họcVăn họcGDQPSinh hoạt
       
   Lớp12A6  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữSinh họcNgoại ngữVăn họcVăn học
2Vật lýGDCDLịch sửToánVăn họcNgoại ngữ
3Thể dụcVăn họcKTCNToánToánNgoại ngữ
4Lịch sửThể dụcToánSinh họcHóa họcHóa học
5ToánGDQPĐịa líTin họcVật lýSinh hoạt
       
   Lớp12A7  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COToánNgoại ngữGDQPToánHóa học
2ToánToánNgoại ngữĐịa líThể dụcToán
3Vật lýNgoại ngữKTCNTin họcGDCDSinh học
4Văn họcVăn họcSinh họcThể dụcNgoại ngữLịch sử
5Văn họcVăn họcVật lýLịch sửHóa họcSinh hoạt
       
   Lớp12A8  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COKTCNGDCDVăn họcĐịa líToán
2Lịch sửToánTin họcVật lýLịch sửToán
3Thể dụcVăn họcToánThể dụcSinh họcVật lý
4Văn họcGDQPToánNgoại ngữHóa họcNgoại ngữ
5Văn họcNgoại ngữSinh họcNgoại ngữHóa họcSinh hoạt
       
   Lớp12A9  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COGDQPLịch sửHóa họcHóa họcNgoại ngữ
2Sinh họcTin họcThể dụcNgoại ngữToánVăn học
3Ngoại ngữThể dụcSinh họcNgoại ngữToánToán
4Địa líToánVăn họcVật lýVật lýToán
5Lịch sửKTCNVăn họcVăn họcGDCDSinh hoạt
       
   Lớp12A10  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COThể dụcToánVăn họcTin họcToán
2Văn họcSinh họcThể dụcVăn họcHóa họcToán
3Ngoại ngữHóa họcVật lýVật lýNgoại ngữNgoại ngữ
4GDQPKTCNVăn họcSinh họcGDCDĐịa lí
5Lịch sửToánNgoại ngữLịch sửToánSinh hoạt
       
   Lớp12A11  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcToánVật lýThể dụcNgoại ngữ
2Ngoại ngữVăn họcĐịa líGDQPVăn họcTin học
3Lịch sửNgoại ngữHóa họcThể dụcVăn họcGDCD
4ToánNgoại ngữVật lýToánHóa họcSinh học
5ToánSinh họcLịch sửKTCNToánSinh hoạt
       
   Lớp12A12  
   Áp dụng từ ngày 27/9/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcĐịa líLịch sửTin họcSinh học
2ToánSinh họcThể dụcVật lýThể dụcVật lý
3ToánNgoại ngữToánHóa họcVăn họcToán
4Văn họcNgoại ngữToánNgoại ngữGDQPVăn học
5GDCDHóa họcKTCNNgoại ngữLịch sửSinh hoạt

Tác giả: Trường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết