Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu chính khóa thực hiện từ ngày 06/09/2021

TrườngTHPT Lục Ngạn 3     
Học kỳ1     
Năm học2021-2022     
       
   Lớp11A1  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữKTCNTin họcToánNgoại ngữ
2Sinh hoạtGDCDSinh họcThể dụcVật lýNgoại ngữ
3ToánVăn họcVật lýVăn họcToánLịch sử
4Ngoại ngữVăn họcĐịa líVăn họcHóa họcThể dục
5Tin họcToánToánHóa họcGDQPVăn học
       
   Lớp11A2  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcTin họcVật lýVăn họcVật lý
2Sinh hoạtVăn họcThể dụcKTCNVăn họcGDCD
3Ngoại ngữThể dụcToánĐịa líToánHóa học
4Ngoại ngữLịch sửNgoại ngữNgoại ngữToánTin học
5ToánToánSinh họcVăn họcHóa họcGDQP
       
   Lớp11A3  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVật lýHóa họcNgoại ngữVăn họcThể dục
2Sinh hoạtVăn họcKTCNNgoại ngữVăn họcLịch sử
3Sinh họcNgoại ngữĐịa líHóa họcVật lýTin học
4ToánNgoại ngữVăn họcThể dụcToánGDCD
5ToánGDQPToánTin họcToánVăn học
       
   Lớp11A4  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COGDCDSinh họcGDQPHóa họcToán
2Sinh hoạtNgoại ngữVăn họcToánVật lýToán
3KTCNVật lýVăn họcThể dụcThể dụcVăn học
4Lịch sửVăn họcTin họcTin họcNgoại ngữHóa học
5ToánVăn họcĐịa líToánNgoại ngữNgoại ngữ
       
   Lớp11A5  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữVật lýVật lýThể dụcVăn học
2Sinh hoạtNgoại ngữTin họcToánLịch sửVăn học
3Văn họcKTCNGDQPHóa họcToánThể dục
4Văn họcGDCDHóa họcNgoại ngữToánNgoại ngữ
5Tin họcVăn họcToánĐịa líSinh họcToán
       
   Lớp11A6  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COToánVăn họcThể dụcThể dụcGDQP
2Sinh hoạtToánVăn họcVăn họcNgoại ngữNgoại ngữ
3Tin họcGDCDToánTin họcNgoại ngữVăn học
4Văn họcVật lýHóa họcHóa họcToánLịch sử
5KTCNSinh họcVật lýNgoại ngữToánĐịa lí
       
   Lớp11A7  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COToánTin họcVăn họcToánNgoại ngữ
2Sinh hoạtToánGDCDHóa họcVăn họcNgoại ngữ
3Sinh họcNgoại ngữNgoại ngữThể dụcVăn họcToán
4Thể dụcHóa họcVăn họcĐịa líVật lýGDQP
5Văn họcVật lýKTCNLịch sửToánTin học
       
   Lớp11A8  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcGDQPThể dụcToánNgoại ngữ
2Sinh hoạtVăn họcSinh họcVăn họcToánNgoại ngữ
3ToánNgoại ngữVật lýTin họcNgoại ngữVật lý
4ToánKTCNVăn họcLịch sửThể dụcĐịa lí
5Hóa họcGDCDTin họcToánHóa họcVăn học
       
   Lớp11A9  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COThể dụcGDCDVật lýGDQPToán
2Sinh hoạtVăn họcLịch sửToánTin họcToán
3KTCNVăn họcVật lýToánToánThể dục
4Ngoại ngữNgoại ngữVăn họcHóa họcĐịa líVăn học
5Ngoại ngữNgoại ngữVăn họcTin họcHóa họcSinh học
       
   Lớp11A10  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COSinh họcVăn họcGDCDNgoại ngữVăn học
2Sinh hoạtGDQPTin họcHóa họcNgoại ngữVăn học
3ToánToánHóa họcVật lýVăn họcĐịa lí
4Thể dụcThể dụcToánNgoại ngữLịch sửTin học
5KTCNVăn họcToánNgoại ngữToánVật lý
       
   Lớp11A11  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữNgoại ngữTin họcVăn họcThể dục
2Sinh hoạtNgoại ngữNgoại ngữGDCDKTCNHóa học
3Hóa họcGDQPVăn họcVật lýThể dụcToán
4ToánToánVăn họcToánVật lýVăn học
5Lịch sửToánTin họcSinh họcĐịa líVăn học
       
   Lớp11A12  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COKTCNNgoại ngữToánVật lýToán
2Sinh hoạtVăn họcNgoại ngữThể dụcHóa họcToán
3Thể dụcVăn họcToánGDQPTin họcGDCD
4Sinh họcVật lýToánTin họcVăn họcLịch sử
5Ngoại ngữĐịa líVăn họcNgoại ngữVăn họcHóa học
       
   Lớp12A1  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COTin họcToánToánVật lýVăn học
2Sinh hoạtNgoại ngữToánSinh họcThể dụcThể dục
3Lịch sửĐịa líHóa họcToánVăn họcToán
4KTCNHóa họcGDCDVăn họcNgoại ngữSinh học
5Ngoại ngữLịch sửVật lýVăn họcNgoại ngữGDQP
       
   Lớp12A2  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COGDQPSinh họcVăn họcToánVăn học
2Sinh hoạtToánToánHóa họcToánVăn học
3ToánThể dụcVăn họcNgoại ngữVật lýGDCD
4Tin họcĐịa líHóa họcVật lýNgoại ngữThể dục
5Lịch sửKTCNNgoại ngữSinh họcNgoại ngữLịch sử
       
   Lớp12A3  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COLịch sửToánNgoại ngữThể dụcVăn học
2Sinh hoạtSinh họcToánNgoại ngữGDCDVăn học
3Thể dụcVật lýNgoại ngữVật lýToánHóa học
4Địa líToánVật lýTin họcToánGDQP
5Sinh họcHóa họcHóa họcVăn họcKTCNLịch sử
       
   Lớp12A4  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcHóa họcHóa họcVăn họcToán
2Sinh hoạtToánNgoại ngữVật lýVăn họcToán
3ToánGDQPSinh họcVật lýThể dụcNgoại ngữ
4Vật lýThể dụcTin họcToánKTCNNgoại ngữ
5Địa líLịch sửLịch sửSinh họcGDCDHóa học
       
   Lớp12A5  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữToánNgoại ngữToánGDQP
2Sinh hoạtNgoại ngữToánNgoại ngữToánGDCD
3Vật lýSinh họcThể dụcVăn họcKTCNToán
4Địa líLịch sửVật lýVăn họcThể dụcVăn học
5Hóa họcTin họcSinh họcHóa họcLịch sửVăn học
       
   Lớp12A6  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COThể dụcThể dụcNgoại ngữVăn họcToán
2Sinh hoạtSinh họcKTCNVăn họcVăn họcToán
3Ngoại ngữLịch sửToánHóa họcToánVăn học
4Ngoại ngữGDQPToánSinh họcHóa họcVật lý
5Địa líNgoại ngữVật lýTin họcLịch sửGDCD
       
   Lớp12A7  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO CONgoại ngữNgoại ngữVăn họcToánLịch sử
2Sinh hoạtToánNgoại ngữToánThể dụcGDQP
3Văn họcToánTin họcKTCNSinh họcVăn học
4Văn họcĐịa líSinh họcThể dụcGDCDNgoại ngữ
5Vật lýLịch sửToánHóa họcHóa họcVật lý
       
   Lớp12A8  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COĐịa líTin họcVật lýGDCDToán
2Sinh hoạtVăn họcHóa họcToánVật lýToán
3Lịch sửVăn họcToánThể dụcHóa họcThể dục
4Văn họcGDQPToánNgoại ngữSinh họcNgoại ngữ
5Văn họcKTCNSinh họcNgoại ngữNgoại ngữLịch sử
       
   Lớp12A9  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COGDQPVăn họcThể dụcHóa họcThể dục
2Sinh hoạtKTCNVăn họcNgoại ngữToánVật lý
3Địa líNgoại ngữToánNgoại ngữNgoại ngữSinh học
4Văn họcToánHóa họcToánLịch sửVăn học
5Vật lýLịch sửSinh họcToánGDCDTin học
       
   Lớp12A10  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcHóa họcVật lýToánVăn học
2Sinh hoạtThể dụcSinh họcVăn họcVật lýVăn học
3Địa líLịch sửToánGDCDNgoại ngữNgoại ngữ
4KTCNTin họcNgoại ngữSinh họcThể dụcToán
5Lịch sửToánNgoại ngữGDQPHóa họcToán
       
   Lớp12A11  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COVăn họcLịch sửSinh họcThể dụcNgoại ngữ
2Sinh hoạtVăn họcĐịa líGDQPVăn họcNgoại ngữ
3Lịch sửHóa họcSinh họcThể dụcVăn họcToán
4Vật lýToánNgoại ngữKTCNHóa họcTin học
5ToánToánNgoại ngữToánVật lýGDCD
       
   Lớp12A12  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi sáng     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1CHAO COHóa họcSinh họcThể dụcNgoại ngữVăn học
2Sinh hoạtĐịa líTin họcGDCDNgoại ngữVăn học
3Vật lýNgoại ngữToánSinh họcThể dụcVật lý
4ToánToánToánVăn họcGDQPNgoại ngữ
5Lịch sửToánVăn họcKTCNLịch sửHóa học
       
   Lớp10A1  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1ToánNgoại ngữToánHóa họcHóa họcGDQP
2ToánNgoại ngữĐịa líVăn họcĐịa líVăn học
3Thể dụcToánSinh họcVật lýVật lýTin học
4Sinh hoạtVăn họcGDCDThể dụcNgoại ngữLịch sử
5CHAO COVăn họcTin họcHóa họcNgoại ngữKTNN
       
   Lớp10A2  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngoại ngữHóa họcNgoại ngữToánVăn họcVăn học
2Ngoại ngữVật lýVật lýToánVăn họcTin học
3Hóa họcNgoại ngữTin họcVăn họcThể dụcToán
4Sinh hoạtGDQPHóa họcSinh họcĐịa líToán
5CHAO COĐịa líKTNNThể dụcGDCDLịch sử
       
   Lớp10A3  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Văn họcNgoại ngữToánHóa họcNgoại ngữNgoại ngữ
2Văn họcSinh họcToánHóa họcVật lýNgoại ngữ
3Tin họcĐịa líThể dụcLịch sửĐịa líKTNN
4Sinh hoạtVật lýTin họcVăn họcThể dụcToán
5CHAO COGDQPGDCDVăn họcHóa họcToán
       
   Lớp10A4  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýNgoại ngữHóa họcGDQPĐịa líTin học
2Tin họcĐịa líToánKTNNGDCDLịch sử
3ToánVăn họcNgoại ngữHóa họcToánHóa học
4Sinh hoạtVăn họcVăn họcNgoại ngữToánVăn học
5CHAO COVật lýThể dụcNgoại ngữSinh họcThể dục
       
   Lớp10A5  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Hóa họcVăn họcGDCDLịch sửToánNgoại ngữ
2Hóa họcVăn họcVăn họcVật lýToánNgoại ngữ
3Ngoại ngữNgoại ngữĐịa líGDQPVăn họcThể dục
4Sinh hoạtSinh họcVật lýThể dụcĐịa líToán
5CHAO COTin họcTin họcHóa họcKTNNToán
       
   Lớp10A6  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýVăn họcVăn họcKTNNHóa họcToán
2Ngoại ngữTin họcVăn họcĐịa líLịch sửToán
3Ngoại ngữToánGDCDHóa họcSinh họcNgoại ngữ
4Sinh hoạtĐịa líNgoại ngữGDQPThể dụcTin học
5CHAO COToánVật lýThể dụcĐịa líVăn học
       
   Lớp10A7  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngoại ngữĐịa líĐịa líVật lýSinh họcNgoại ngữ
2Vật lýVăn họcTin họcThể dụcKTNNNgoại ngữ
3Địa líVăn họcToánVăn họcLịch sửVăn học
4Sinh hoạtToánToánHóa họcHóa họcGDQP
5CHAO COToánNgoại ngữGDCDThể dụcTin học
       
   Lớp10A8  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngoại ngữVật lýToánVăn họcToánLịch sử
2Ngoại ngữToánToánVăn họcSinh họcTin học
3GDCDĐịa líVật lýĐịa líHóa họcNgoại ngữ
4Sinh hoạtTin họcKTNNThể dụcĐịa líVăn học
5CHAO CONgoại ngữThể dụcHóa họcGDQPVăn học
       
   Lớp10A9  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Văn họcToánToánVật lýGDCDVăn học
2Văn họcToánToánTin họcHóa họcVăn học
3Hóa họcNgoại ngữThể dụcThể dụcĐịa líGDQP
4Sinh hoạtNgoại ngữNgoại ngữĐịa líSinh họcTin học
5CHAO COĐịa líNgoại ngữKTNNLịch sửVật lý
       
   Lớp10A10  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Ngoại ngữKTNNToánGDCDVăn họcHóa học
2Ngoại ngữTin họcToánHóa họcVăn họcThể dục
3Vật lýVăn họcĐịa líĐịa líNgoại ngữTin học
4Sinh hoạtĐịa líSinh họcToánNgoại ngữVật lý
5CHAO COLịch sửVăn họcToánThể dụcGDQP
       
   Lớp10A11  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1Vật lýToánNgoại ngữTin họcĐịa líVăn học
2Thể dụcToánHóa họcNgoại ngữToánVăn học
3Địa líKTNNToánNgoại ngữGDQPVật lý
4Sinh hoạtLịch sửThể dụcĐịa líGDCDHóa học
5CHAO CONgoại ngữSinh họcVăn họcVăn họcTin học
       
   Lớp10A12  
   Có tác dụng từ ngày 06/09/2021 
Buổi chiều     
 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1KTNNNgoại ngữĐịa líVăn họcToánToán
2Sinh họcNgoại ngữNgoại ngữGDCDToánToán
3Ngoại ngữTin họcThể dụcTin họcVăn họcVật lý
4Sinh hoạtHóa họcVật lýLịch sửGDQPVăn học
5CHAO COThể dụcHóa họcĐịa líĐịa líVăn học

Tác giả: Trường
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết